Danh sách Thường vụ Hội Cơ hoc Đá nhiệm kỳ 2019-2024

(Theo Quyết định số 13-2019/QĐ-HCH ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam) 

1. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Chủ tịch

2. PGS.TS.KH Vũ Cao Minh, PCT
3. PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc, PCT
4. TS. Phạm Quốc Tuấn, PCT+TTK
5. TS. Đỗ Ngọc Anh, UVTV
5. TS. Hà Ngọc Anh, UVTV
6. Ths. Đỗ Kiên Cường, UVTV
7. TS. Trần Thu Hằng, UVTV
8. Ths. Lê Quang Huy, UVTV
9. Ths. Trần Quốc Thịnh, UVTV
 
Danh sách BCH Hội Cơ hoc Đá nhiệm kỳ 2019-2024
(Theo Quyết định số 13-2019/QĐ-HCH ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam) 
Bản Scan