DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM 

Nhiệm kỳ 2022-2027

(Theo Quyết định số 24/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2023 của Chủ tịch LHH KH&KT VN)

1. GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm Chủ tịch

2. GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Phó Chủ tịch
3. GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng Phó Chủ tịch
4. GS.TS. Nguyễn Trung Kiên Phó Chủ tịch
5. TS. Phan Đăng Phong Phó Chủ tịch
6. GS.TS. Trần Ích Thịnh Phó chủ tịch
7. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng Phó Chủ tịch
8. GS.TS. Trần Văn Nam Phó Chủ tịch
9. PGS.TS. Nguyễn Phong Điền Phó Chủ tịch
10. GS.TS. Trần Văn Liên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
11. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên Phó TTK kiêm Chánh VP
12. GS.TS. Lê Văn Cảnh Phó Tổng thư ký
13. PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Phó Tổng thư ký
14. PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc Ủy viên
15. PGS.TS. Vũ Công Hàm Ủy viên
16. TS. Nguyễn Tiến Cường Ủy viên
17. GS.TS. Nguyễn Việt Khoa Ủy viên
18. PGS.TS. Phan Bùi Khôi Ủy viên
19. GS.TS. Đỗ Như Tráng Ủy viên
Danh sách có 19 người.
-----------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM 

Nhiệm kỳ 2017-2022

1. Chủ tịch: GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm: phụ trách chung
2. Phó Chủ tịch: GS.TSKH.  Nguyễn Đình Đức: phụ trách công tác khoa học và công nghệ;
3. Phó Chủ tịch: GS.TS. Đinh Văn Phong: phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng;
4. Phó Chủ tịch: PGS.TS. Lê Kỳ Nam: phụ trách công tác triển khai ứng dụng thực tế;
5. Phó Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng: phụ trách công tác hợp tác và hội nhập quốc tế;
6. Phó Chủ tịch: PGS,TS. Nguyễn Đăng Tộ: phụ trách công tác thi Olympic Cơ học;
7. Phó Chủ tịch: GS.TS. Trần Ích Thịnh: phụ trách khu vực miền Bắc;
8. Phó Chủ tịch: GS.TS. Trần Văn Nam: phụ trách khu vực miền Trung;
9. Phó Chủ tịch: PGS.TS. Hoàng Văn Huân: phụ trách khu vực miền Nam;
10. Tổng thư ký: GS.TS. Trần Văn Liên:
11. Phó Tổng thư ký: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Liên
12. Phó Tổng thư ký: PGS.TS Lương Xuân Bính
13. Phó Tổng thư ký: PGS.TS Lê Văn Cảnh
14. Trưởng ban Kiểm tra: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa
15. Ủy viên: PGS.TS. Thái Bá Cần
16. Ủy viên: PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc
17. Ủy viên: GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang
18. Ủy viên: PGS. TS. Phan Bùi Khôi
19. Ủy viên: GS.TS. Nguyễn Văn Phó
Danh sách có 19 người.