Danh sách Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 

(Theo Quyết định số 24/QĐ-LHHVN ngày 11/01/2023 của Chủ tịch LHH KH&KT VN)

Bản Scan

 

Danh sách Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

(Theo Quyết định số 59/QĐ-LHHVN ngày 22/02/2018 của Chủ tịch LHH KH&KT VN)

Bản SCAN