HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:13-2018/TB-HCH

V/v: Báo cáo hoạt động của các Hội

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7  năm 2018

Kính gửi:

- GS TS Trần Ích Thịnh, Chủ tịch Hội Cơ học Vật rắn

- GS TSKH Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Hội Động lực học và Điều khiển

- PGS TS Hoàng Văn Huân, Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí

- PGS TS Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Cơ học tính toán

- PGS TS Phùng Mạnh Đắc, Chủ tịch Hội Cơ học Đá

- PGS TS Phan Bùi Khôi, Chủ tịch Hội Cơ học máy

- GS TS Nguyễn Văn Phó, Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội

- PGS TS Thái Bá Cần, Chủ tịch Hội Cơ học Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 02-2018/NQ-HCH của Ban Chấp hành Hội Cơ học Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 về Chương trình công tác giai đoạn 2018-2022;

Để phục vụ công tác lập kế hoạch, phối hơp tổ chức thực hiện và báo cáo với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về các hoạt động của Hội Cơ học Việt Nam và các Hội chuyên ngành và địa phương,

Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam yêu cầu Chủ tịch các Hội chuyên ngành và địa phương gửi báo cáo về Văn phòng Hội Cơ học Việt Nam các nội dung sau:

+ Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018.

+ Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

+ Kế hoạch tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong năm 2018 và 2019.

+ Đề xuất kiến nghị.

Báo cáo gửi về địa chỉ: PGS TS Nguyễn Thị Việt Liên, Phó Tổng thư ký Hội Cơ học Việt Nam, điện thoại: 0983005163, email: nguyentvlien@gmail.com trước ngày 15/8/2018 để tập hợp báo cáo.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Chủ tịch Hội (để b/c)
  • Lưu VP

 

                   TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

 

               GS.TS. Trần Văn Liên