Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo (nhiệm kỳ 2017-2022)

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 09-2018/QĐ-HCH                                         Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo

(nhiệm kỳ 2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Hội Cơ học Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-LHHVN ngày 22/1/2018 của Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc công nhận Ban chấp hành và Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02-2018/NQ-HCH ngày 7/4/2018 của Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam về Chương trình công tác giai đoạn 2018-2022 và năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 08 thành viên, có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2.   Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo có chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế hoạt động Quỹ đã được phê duyệt và các Quy định liên quan của Hội Cơ học Việt Nam.

Điều 3.   Chánh Văn phòng và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký

 

                                                                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                  HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

-   Như Điều 3;                                                                                                  

-   Lưu VP.

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                      Nguyễn Tiến Khiêm               

 

Các tin khác
» TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021