Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ NGUYỄN VĂN ĐẠO
(nhiệm kỳ 2017-2022)

(Kèm theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018
của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam
)

 

TT

Họ và tên

Chức danh
trong Hội đồng và Ban điều hành

1

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

Chủ tịch Hội đồng Quỹ

2

GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp

Ủy viên Hội đồng Quỹ

3

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Ủy viên Hội đồng Quỹ

4

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên Hội đồng Quỹ

5

GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

Ủy viên Hội đồng Quỹ

6

GS.TS. Trần Văn Liên

Thư ký Hội đồng Quỹ,
Trưởng Ban điều hành Quỹ

7

PGS.TS. Lương Xuân Bính

Ủy viên Ban điều hành Quỹ

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Ủy viên Ban điều hành Quỹ

 
Các tin khác
» TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021