Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG CƠ HỌC TRẺ NGUYỄN VĂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG

GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG CƠ HỌC TRẺ NGUYỄN VĂN ĐẠO

 

 

 

 

Ảnh mầu 4x6

 

 

 

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 1. Họ và tên người đăng ký:
 2. Ngày tháng năm sinh:

     Giới tính:                          Dân tộc:

 1. Chỗ ở hiện nay:
 2. Nơi công tác:
 3. Học hàm, học vị:
 4. Điện thoại:                       DĐ:                                          Email:
 5. Tóm tắt quá trình công tác:

STT

Thời gian

Đơn vị công tác

Học hàm/học vị

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 
 1. LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA ỨNG VIÊN
 1. Quá trình đào tạo:
 2. Ngoại ngữ:
 3. Các kỹ năng:
 4. Kinh nghiệm làm việc:
 5. Các hướng nghiên cứu chính:
 6. Các hoạt động khoa học khác:
 7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Đã hướng dẫn…..NCS bảo vệ thành công luận án TS;

Đã hướng dẫn …. HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

Đã hoàn thành ...... đề tài NCKH cấp ...;

Đã công bố ..... bài báo KH trong nước, ... bài báo KH ở ngoài nước (SCI, SCIE, ISI, Scopus,... và chỉ số IF của tạp chí);

Số sách đã xuất bản ....;

Chỉ số H của ứng viên.

 1. Thành tích, giải thưởng:
 1. CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG
 1. Tên công trình
 2. Lĩnh vực khoa học của công trình

c     Cơ học Đất, Đá và Môi trường rời           c        Cơ học Máy

c     Cơ học Thủy khí                                        c        Cơ học Tính toán

c     Cơ học Vật rắn biến dạng                         c        Động lực và Điều khiển

 1. Các kết quả NCKH thuộc công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng đã được nghiệm thu hay công bố

STT

Tên công trình

Là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở...

Tác giả / Đồng tác giả

Nơi và thời gian nghiệm thu/ công bố (nếu bài báo cần ghi rõ SCI, SCIE,.. và chỉ số IF của tạp chí)

Số năm ứng dụng kết quả của công trình

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 
 1. Thời gian thực hiện: tháng, năm bắt đầu

                                           tháng, năm kết thúc

 1. Cơ quan quản lý trực tiếp
 2. Tóm tắt chung về công trình

-   Mục đích nghiên cứu

-   Đối tượng nghiên cứu

-   Nội dung nghiên cứu

-   Phương pháp nghiên cứu

-   Những kết quả chính của nghiên cứu.

 1. Kết quả xuất sắc của nghiên cứu

-   Những phát hiện khoa học mới, kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín.

-   Đóng góp giải quyết được vấn đề cơ bản để cải tiến, đổi mới công nghệ và tạo sản phẩm mới.

-   Sản phẩm được chuyển giao hoặc có khả năng chuyển giao.

-   Sản phẩm được ứng dụng phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.

 1. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Tôi xin cam đoan: Công trình đăng ký tham dự Giải thưởng tại Bản đăng ký này là của tôi, do tôi trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi đang giữ. Công trình này chưa được nhận Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế nào khác tính đến điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 1. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC

- Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai;

- Về giai đoạn ứng viên thuộc biên chế cơ quan và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.

Những trường hợp khác, người khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

……… , ngày …... tháng ….. năm ……

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ,tên)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THAM GIA XÉT TẶNG

GIẢI THƯỞNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN ĐẠO

Năm ....

 

 

Tên công trình

 

 

 

 

Lĩnh vực khoa học của công trình

 

Tác giả công trình: (học hàm, học vị, họ và tên)

 

Thời gian thực hiện công trình: (từ năm ... đến năm ...)

 

Cơ quan công tác:

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
» Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024
» THÔNG BÁO SỐ 2 về HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024