Giải thưởng Tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

TS Vũ Văn Trường nhận Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo

Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo

Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo

Thông báo xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

Thông báo xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo

Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo (nhiệm kỳ 2017-2022)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo (nhiệm kỳ 2017-2022)

Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

MỘT SỐ THÔNG TIN Về Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

VỊ TIẾN SĨ ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI NGUYỄN VĂN ĐẠO

TS. Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu công tác nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2000, tại Trường Đại học GTVT TP HCM, Chương trình Cao học Việt-Bỉ và hiện đang là giảng viên tại Bộ môn Cơ học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự