Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024

Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024

Thông báo số 3 về kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023

Thông báo số 3 của Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023

Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023

Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023

Thông báo số 2 về tổ chức Olympic năm 2023

Thông báo số 2 về Danh sách và Đề cương các môn thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023

Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022

Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022

Thông báo số 5 về lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc

Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc cho đến khi dịch bệnh không còn phức tạp

Thông báo số 4 về thời gian và địa điểm tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc năm 2021

Thông báo số 4 về thời gian và địa điểm tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc năm 2021