Chương trình HN Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022 và Tuyển tập báo cáo HN

Chương trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022 và Tuyển tập báo cáo Hội nghị

Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021

TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021

Thông tin về Hội nghị cơ kỹ thuật và tự động hóa

Mẩu viết báo cáo: cho bài viết bằng Tiếng Anh và bằng tiếng Việt Tiêng việt