Thông tin về Hội nghị cơ kỹ thuật và tự động hóa

Mẩu viết báo cáo: cho bài viết bằng Tiếng Anh và bằng tiếng Việt Tiêng việt