Hội thảo Giảng dạy cơ học trong các trường Đại học Việt Nam

Hội thảo được tổ chức ngày 21/4/2018 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc và kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của GS.VS Nguyễn Văn Đạo

Thông tin lớp bồi dưỡng Cơ học

Thông tin lớp bồi dưỡng Cơ học trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 13

Thư cám ơn

Thư cám ơn - Lớp học về Cơ Học kỹ thuật

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY VỀ CƠ HỌC

Lớp bồi dưỡng cán bộ giảng dạy trẻ về Cơ học trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 13