Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023

Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy

Đề cương môn UDTH trong Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Chi tiết máy

Quy trình ra đề thi, tổ chức tổ chức thi Olympic Cơ học

Quy trình ra đề thi, tổ chức tổ chức thi Olympic Cơ học