Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ NGUYỄN VĂN ĐẠO
(nhiệm kỳ 2017-2022)

(Kèm theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018
của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam
)

 

TT

Họ và tên

Chức danh
trong Hội đồng và Ban điều hành

1

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

Chủ tịch Hội đồng Quỹ

2

GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp

Ủy viên Hội đồng Quỹ

3

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Ủy viên Hội đồng Quỹ

4

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên Hội đồng Quỹ

5

GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang

Ủy viên Hội đồng Quỹ

6

GS.TS. Trần Văn Liên

Thư ký Hội đồng Quỹ,
Trưởng Ban điều hành Quỹ

7

PGS.TS. Lương Xuân Bính

Ủy viên Ban điều hành Quỹ

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Ủy viên Ban điều hành Quỹ

 
Các tin khác
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021
» Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020