Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo

Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng tài năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo

Thông báo xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

Thông báo xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo

Danh sách Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo theo Quyết định số 09-2018/QĐ-HCH ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo (nhiệm kỳ 2017-2022)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Ban điều hành Quỹ Nguyễn Văn Đạo (nhiệm kỳ 2017-2022)

Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

MỘT SỐ THÔNG TIN Về Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

HỘI ĐỒNG QUỸ TÀI NĂNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN ĐẠO VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ GIẢI T

Tập hợp các bài báo công bố ở ngoài và trong nước,tại các Hội nghi quốc tế và quốc gia(cần làm rõ hướng khoa học). Luận án Tiến sỹ loại xuất sắc

VỊ TIẾN SĨ ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI NGUYỄN VĂN ĐẠO

TS. Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu công tác nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2000, tại Trường Đại học GTVT TP HCM, Chương trình Cao học Việt-Bỉ và hiện đang là giảng viên tại Bộ môn Cơ học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự

MẪU ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN ĐẠO

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG NGUYỄN VĂN ĐẠO...

THÔNG BÁO

Quỹ Hỗ trợ Tài Năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo sẽ xét trao tặng 2 giải trong năm 2011, mỗi giải có giá trị 15.000.000d (Mười lăm triệu đồng).

Thông tin về Quỹ hỗ trợ tài năng Cơ học

Quỹ Nguyễn Văn Đạo do Hội Cơ học Việt nam thành lập, nhằm mục đích động viên khuyến khích các nhà khoa học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa trong các lĩnh vực của cơ học đối với sự phát triển sự nghiệp khoa học, công nghệ của