Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020

Thông báo lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020

Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020

Danh sách các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020

Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020

Thông báo số 2 của Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc về việc góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020 sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 19/4/2020.

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019

Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy