Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019

Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Cơ học kết cấu

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Thủy lực

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Cơ học đất

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ kỹ thuật

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Cơ học Kết cấu

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Nguyên lý máy

Đề cương môn UDTH trong Chi tiết máy

Đề cương thi Olympic môn UDTH trong Chi tiết máy

Quy trình ra đề thi, tổ chức tổ chức thi Olympic Cơ học

Quy trình ra đề thi, tổ chức tổ chức thi Olympic Cơ học

THÔNG BÁO SỐ 3 Về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018

THÔNG BÁO SỐ 3 Về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 và Danh sách các trưởng tiểu ban chuyên môn

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 và Danh sách các trưởng tiểu ban chuyên môn