Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020

Thông báo lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020

Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020

Danh sách các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020

Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020

Thông báo số 2 của Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc về việc góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020 sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 19/4/2020.

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019

THÔNG BÁO SỐ 3 Về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018

THÔNG BÁO SỐ 3 Về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 và Danh sách các trưởng tiểu ban chuyên môn

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 và Danh sách các trưởng tiểu ban chuyên môn